บุคลากร

 

Premjit 150

นางเปรมจิตร  ฤทธิทิศ

ผู้จัดการ

 
 

Tongdee 150

นายทองดี  วิชาธรณ์

รองผู้จัดการ

 

siriwan 150

นางศิริวรรณ  มากเงิน

หัวหน้างานการเงิน

 

kampong 150

นางสาวคำพอง  วรกิจ

หัวหน้างานประจำหน่วย /

ประจำหน่วน

Chanaphat 150

นางชนาภัทร  แสงชาติ

หัวหน้างานธุรการ /

ประจำหน่วย

kwanprapha 150

นางสาวขวัญประภา  คงตางาม

เจ้าหน้าที่ประจำหน่าย

aorasun 150

นายอรชุน  กัณหา

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

jakrit 150

นายจักรฤทธิ์  ดวงมาลา

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

pattama 150

นางสาวปัทมา  กากแก้ว

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

pheet 150

นางสาวพีท  พันธ์พิบูลย์

เจ้าหน้าที่บัญชี / เงินรับฝาก

 

sasima 150

นางสาวศศิมา  ผาสุขมูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปฏิบัติงานสมาคมฯ

Athipbodee

นายอธิบดี  จันทุมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

kasaemson 

นายเกษมสัต์  ศิลาโชติ

เจ้าหน้าที่

virat 150

นางวีรัตร  อินลี

แม่บ้าน

 

phichitpol

นายพิชิตพล  บุญลี

นักการ