คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 - 2563

arunee

นางอรุณี  เกตุฉันท์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

pronpimol

นางพรพิมล  ก้อนภูธร

ผู้ตรวจสอบกิจการ

3. นายบญหลาย ยงยน 150

นายบุญหลาย  ยิ่งยืน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

4. นายนวลชย โคตรพฒน 150

นายนิวัลชัย  โคตรพัฒน์

ผู้ตรวจสอบกิจการ