คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ

ประจำปี 2563

สมจต 150 0
นายสมจิต  บุตรทองทิม

ประธานกรรมการ

วโรจน 150 0

นายวิโรจน์  ดวงมาลา

กรรมการ

อภย 150 0

นายอภัย  สบายใจ

กรรมการ

ศกดา 150 0

นายศักดา  ราชาธรรมกุล

กรรมการ

พรพทกษ 150 0

นายพรพิทักษ์  จันดี

กรรมการ

 

เยาวนาถ 150 0

นางเยาวนาถ ศิริเวชมงคล

เลขานุการ