foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0-4525-4102
ombonubon@gmail.com

20141126 103118 500

ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จำกัด

            สหกรณ์เริ่มดำเนินกิจการ ในครั้งแรกตั้งมีสมาชิกรวม 376 คน  และมีเงินค่าหุ้น จำนวน  37,860.00 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

            จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ 40/2521 เมื่อวันที่11 กันยายน 2521 ได้อาศัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ถนนเขื่อนธานี เป็นสถานที่ปฏิบัติงานโดยมีนายบุญเหลือ  แฝงเวียง ตำแหน่งทางราชการเป็นศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานกรรมการดำเนินการ

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปีบัญชี 2563 เปลี่ยนแปลงวันสิ้นปีทางบัญชีเป็น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 

            เดิมสำนักงานสหกรณ์ได้อาศัยอยู่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2540 ได้ย้ายที่ปฏิบัติงานจากสำนักงานศึกษาธิการอุบลราชธานี ถนนเขื่อนธานี (เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำผังเมืองจังหวัดและศูนย์ราชการจังหวัดใหม่ และได้รื้อถอนอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี) (หลังเดิม)) จึงย้ายมาอยู่สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 (อาคารฝึกบรม) โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม เป็นเงินรวมจำนวน  360,000  บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

            เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง ที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 จึงมีมติให้สหกรณ์ดำเนินการจัดซื้อที่ดินตามโฉนดที่  3277 เลขที่ดิน 14 หน้าสำรวจ 1308 ซึ่งตั้งอยู่ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เนื้อที่ 2 งาน 25 เศษ 8 ส่วน 10 ตารางวา ราคา  6,800,000.00  บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28 ได้ต่อรองราคากับผู้ขายในราคา  6,700,000.00  บาท  (หกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เมื่อทำการรังวัดที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์นั้น  เนื้อที่ดินได้ลดลงเหลือ 2 งาน 24 เศษ 2 ส่วน 10 ตารางวา สหกรณ์จึงได้จัดซื้อที่ดินในราคา 6,652,355.20 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี  2550 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2550 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ได้ดำเนินการประกวดราคาแล้ว รวมราคาค่าก่อสร้าง  8,395,000.00 บาท (แปดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ย้ายจากสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 9 (อาคารฝึกอบรม) เพื่อทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 171/1 ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่  11 กันยายน พุทธศักราช 2551

          และที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เห็นว่า สำนักงานสหกรณ์ มีเนื้อที่คับแคบ สถานที่จอดรถให้บริการแก่สมาชิกที่มาติดต่อไม่เพียงพอ และเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของสหกรณ์ในอนาคต ประกอบกับเพื่อให้ผู้มาติดต่อ สะดวก ปลอดภัย และสร้างความศรัทธา เชื่อถือแก่บุคคลและสังคมทั่วไปในฐานะสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในหมู่สมาชิกในฐานะเจ้าของ จึงมีมติให้จัดซื้อที่ดินด้านหลังอาคารสำนักงาน จำนวน 2 แปลง ตามโฉนดที่ 6225 เลขที่ดิน 50 เนื้อที่ เนื้อที่ 1 งาน 82 เศษ 6 ส่วน 10 ตารางวา และตามโฉนดที่ 6227 เลขที่ดิน 50 เนื้อที่ 2 งาน 39 เศษ 9 ส่วน 10 ตารางวาในราคาไม่เกิน 9,000,000.00 บาท โดยคณะกรรมการต่อรองราคากับผู้ขาย ได้ในราคา 8,800,000.00 บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) และได้ปรับปรุงพื้นที่ทำเป็นสถานที่จอดรถ ให้แก่สมาชิกและผู้ใช้บริการในปัจจุบัน