ประวัติความเป็นมา

20141126 103118 500

ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จำกัด

        สหกรณ์เริ่มดำเนินกิจการในครั้งแรกตั้งมีสมาชิก รวม 376 คน และมีเงินค่าหุ้นจำนวน 37,860.00 บาท  จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ 40/2521 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2521 ได้อาศัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ถนนเขื่อนธานี เป็นสถานที่ปฏิบัติงานโดยมีนายบุญเหลือ แฝงเวียง  ตำแหน่งทางราชการเป็นศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการ  ปิดบัญชีทางการเงินในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี การดำเนินงานของสหกรณ์ ฯ  ได้เจริญก้าวหน้า  มั่นคงเป็นที่เชื่อถือแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปมาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 37 ปี

      เดิมสำนักงานสหกรณ์ได้อาศัยอยู่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2540 ได้ย้ายที่ปฏิบัติงานจากสำนักงานศึกษาธิการอุบลราชธานี ถนนเขื่อนธานี  (เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำผังเมืองจังหวัดและศูนย์ราชการจังหวัดใหม่ และได้รื้อถอนอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเดิม))  มาอยู่สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 9 (อาคารฝึกอบรม) โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นเงินรวมจำนวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

        เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีสำนักงานเป็นของตนเองที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน 2549 จึงมีมติให้สหกรณ์ฯดำเนินการจัดซื้อที่ดินตามโฉนดที่ 3277 เลขที่ดิน 14 หน้าสำรวจ 1308  ซึ่งตั้งอยู่ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ 2 งาน 25 เศษ 8 ส่วน 10 ตารางวา ราคา 6,800,000.00 บาท(หกล้านแปดแสนบาทถ้วน)  โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 28 ได้ต่อรองราคากับผู้ขายในราคา  6,700,000.00  บาท (หกล้านเจ็ดแสน-บาทถ้วน) เมื่อทำการรังวัดที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์นั้น เนื้อที่ดินได้ลดลงเหลือ 2 งาน 24 เศษ 2 ส่วน 10 ตารางวา สหกรณ์ฯจึงได้จัดซื้อที่ดินใน ราคา  6,652,355.20 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)  และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2550

       คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ได้ดำเนินการประกวดราคาแล้วรวมราคาค่าก่อสร้าง  8,395,000.00 บาท  (แปดล้านสาม-แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และได้ย้ายจากสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 9 (อาคารฝึกอบรม) ปัจจุบันเป็นที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 29  เพื่อทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ในปัจจุบันเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551