foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0-4525-4102
ombonubon@gmail.com

ทำนียบคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 43 ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

 Aphai 64

นายอภัย  สบายใจ

ประธานกรรมการ

sakda

นายศักดา  ราชาธรรมกุล

รองประธานกรรมการ  คนที่ 1

3 viroj 150

นายวิโรจน์  ดวงมาลา

รองประธานกรรมการ  คนที่ 2

4 utis 150

นายอุทิศ  ศรีประสงค์

รองประธานกรรมการ  คนที่ 3

5. pornpitak 150

นายพรพิทักษ์  จันดี

รองประธานกรรมการ  คนที่ 4

 14. somsri

นายสมศรี  อุทัยพันธ์

เหรัญญิก

7 yaowanath 150 

นางเยาวนาถ  ศิริเวชมงคล

เลขานุการ

8 surapol 150

ว่าที่ ร.ต.สุรพล  สืบพรหม

กรรมการ

9 vichail 150

นายวิเชียร  จันทุมา

กรรมการ

11. samrit

นายสัมฤทธิ์  คำมี

กรรมการ

7. buncha

นายบัญชา  บุญชู

กรรมการ

12 kamol 150

ว่าที่ ร.ต.กมล  สาดศรี

กรรมการ

13. adisak 150

นายอดิศักดิ์  คัมภีระ

กรรมการ

14. kriangkrai 150

นายเกรียงไกร  สอนอาจ

กรรมการ

15 thaveesak 150

ทวีศักดิ์  นำผล

กรรมการ