foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0-4525-4102
ombonubon@gmail.com

ทำนียบคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 43 ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

 1. Aphai 180

นายอภัย  สบายใจ

ประธานกรรมการ

2. Sakda 180

นายศักดา  ราชาธรรมกุล

รองประธานกรรมการ  คนที่ 1

3. Viroj 180

นายวิโรจน์  ดวงมาลา

รองประธานกรรมการ  คนที่ 2

4. Utis 180

นายอุทิศ  ศรีประสงค์

รองประธานกรรมการ  คนที่ 3

5. pornpitak 150

นายพรพิทักษ์  จันดี

รองประธานกรรมการ  คนที่ 4

 6. Somsri 180

นายสมศรี  อุทัยพันธ์

เหรัญญิก

7. Yaovanath 180 

นางเยาวนาถ  ศิริเวชมงคล

เลขานุการ

8.Surapol 180

ว่าที่ ร.ต.สุรพล  สืบพรหม

กรรมการ

9. Vichail 180

นายวิเชียร  จันทุมา

กรรมการ

10. Sumrit 180

นายสัมฤทธิ์  คำมี

กรรมการ

11. Buncha 180

นายบัญชา  บุญชู

กรรมการ

12. Kamol 180

ว่าที่ ร.ต.กมล  สาดศรี

กรรมการ

13. Adisak 180

นายอดิศักดิ์  คัมภีระ

กรรมการ

14. Kraingkri 180

นายเกรียงไกร  สอนอาจ

กรรมการ

15. Taweesak 180

นายทวีศักดิ์  นำผล

กรรมการ