บุคลากร

หมวด: About Us
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559 10:42
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 3042

 

 

    ทำเนียบบุคลากร
 

1. thawatchai 150 

นายธวัชชัย  จันดี

ผู้จัดการ

 
 

 2. นายทองด วชาธรณ 150

นายทองดี  วิชาธรณ์

รองผู้จัดการ

 

 3. siriwan 150

นางศิริวรรณ  มากเงิน

หัวหน้างานการเงิน

4. นางสาว คำพองวรกจ 150 

นางสาวคำพอง  วรกิจ

หัวหน้างานประจำหน่วย

5. chanapas 150 

นางกัลป์ปภัส  แสงชุติพันธ์กุล

หนัวหน้างานธุรการ

 6. aorachun 150

นายอรชุน  กัณหา

เจ้าหน้าทีประจำหน่วย

 

 7. jakkarit 150

นายจักรฤทธิ์  ดวงมาลา

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 

 8. ksemsun 150

นายเกษมสันต์  ศิลาโชติ

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 

9. arisa 150 

นางสาวอริษา  วิชาธรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 

 10. pret 150

นายพฤทธิ์  จิตรมาศ

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 

11. nachapol 150 

นายณัชพล  แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 

 

 12. patthama 150

 นางสาวปัทมา  กากแก้ว

เจ้าหน้าที่บัญชี 

 

13. pheet 150

นางสาวพีท  พันธ์พิบูลย์

เจ้าหน้าที่บัญชี ปฏิบัติหน้าที่เงินฝาก

 

14. sasima 150

นางศศิมา  ผาสุขมูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปฏิบัติงานสมาคมฯ  

15. athipboodee 150

นายอธิบดี  จันทุมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ  

 

 

 

16. veerat150 

นางวีรัตร  อินลี

แม่บ้าน

 17. pichitpol 150

นายพิชิตพล  บุญลี

นักการ

 

18.veerasak 150

นายวีระศักดิ์  ประกอบศรี

ยามรักษาการณ์