ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกสวัสดิการสมาชิกสูงวัย ประจำปี 2562

sungvai 62

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ในหมวดสวัสดิการสมาชิกสูงวัย ไว้เป็นเงินจำนวน 90,000.00 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสูงวัย นั้น

                บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ประจำปี 2562 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสูงวัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการสมาชิกสูงวัย พ.ศ.2561 คือ สมาชิกอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี จะได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยได้รับครั้งเดียว เรียงตามลำดับ ปรากฏผลการพิจารณาให้ได้รับสวัสดิการสมาชิกสูงวัย ประจำปี 2562 จำนวน 30 ราย

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม