ประกาศเรื่องงดให้กู้และงดให้คำ้ประกันสำหรับสมาชิกที่หลักคำ้ประกันบกพร่อง

เกณฑการคำการก

ประกาศเรื่องงดให้กู้และงดให้คำ้ประกันสำหรับสมาชิกที่หลักคำ้ประกันบกพร่อง