กำหนดวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

voting 62 con

        ประกาศ เรื่องกำหนดวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ Click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม