ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

Grand meeting 2561 Gold

           ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ได้จัดทำงบการเงิน โดยได้รับการตรวจสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)