ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผุ้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

Untitled 28102563 3

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผุ้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดทำการของสหกรณ์

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

คลิ๊ก เพื่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

แบบฟอร์มหนังสือขอผ่อนผันการส่งเงินค่าหุ้นและเงินงวดชำระหนี้ กรณีเกษียณอายุราชการ / ลาออกจากราชการ

Retirement waiver form 63

ประกาศ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต่านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ประกาศ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต่านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  คลิกเพื่ออ่านราบละเอียด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อตราดอกเบยเงนรบฝาก และอตราดอกเบยเงนก

การจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563

Kuupunpol 2563

 สหกรณ์ประกาศเปิดให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คลิกเพื่ออ่านประกาศ