คณะกรรมการดำเนินการ

หมวด: About Us
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559 10:41
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 3778

ทำนียบคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 42 ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

สมจต 150 0
นายสมจิต  บุตรทองทิม

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ

สมจต 150 0

นายสมจิต  บุตรทองทิม

รองประธานกรรมการ  คนที่ 1

 วโรจน 150 0

นายวิโรจน์  ดวงมาลา

รองประธานกรรมการ  คนที่ 2

อภย 150 0

นายอภัย  สบายใจ

รองประธานกรรมการ  คนที่ 3

ศกดา 150 0

นายศักดา  ราชาธรรมกุล

รองประธานกรรมการ  คนที่ 4

 พรพทกษ 150 0

นายพรพิทักษ์  จันดี

เหรัญญิก

เยาวนาถ 150 0 

นางเยาวนาถ  ศิริเวชมงคล

เลขานุการ

สมฤทธ 150 0

นายสัมฤทธิ์  คำมี

กรรมการ

 อทศ 150 0

นายอุทิศ  ศรีประสงค์

กรรมการ

บญชา 150 0 

นายบัญชา  บุญชู

กรรมการ 

 เกรยงไกร 150 0

นายเกรียงไกร  สอนอาจ

กรรมการ 

 อดศกด 150 0

นายอดิศักดิ์  คัมภีระ

กรรมการ

ทวศกด 150 0

ทวีศักดิ์  นำผล

กรรมการ

 สมศร 150 0

นายสมศรี  อุทัยพันธ์

กรรมการ

 วระพศ 150 0

นายวีระพิศ  แฝงจันทร์

กรรมการ