ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

Announce 62

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จำกัด

1. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

2. เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

3. การชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน