เรื่อง ผลการพิจารณาสวัสดิการสำหรับสมาชิกโสด ประจำปี 2561

2. sod 61

                ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ได้ประกาศให้สมาชิกยื่นใบสมัครขอรับเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกโสด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 29 มิถุนายน 2561  นั้น

                บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้สมาชิกได้รับเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกโสดประจำปี 2561

                คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม