ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เชญประชมใหญสามญ ประจำป 2560

            ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ได้จัดทำงบการเงิน โดยได้รับการตรวจสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)