ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 แทนตำแหน่งที่ว่าง

List of eligible candidates 2018

ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561  แทนตำแหน่งที่ว่าง

สหกรณ์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561  แทนตำแหน่งที่ว่าง มีคุณสมบัติตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครและกำหนดสีบัตรเลือกตั้งตามสังกัด ดังนี้ >>คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<