มาตรการช่วยเหลือสมาชิกภาวะการแพร่ระบาด COVID-19 ครั้งที่ 2

covid-19-2.png

สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้ ครั้งที่ 2 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบคำขอฯ) และส่งมายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทางไปรษณีย์ หรือช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ LINE ID : ombon171  )

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกภาวะการแพร่ระบาด COVID-19

 

Untitled54.png

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานวิจัยสหกรณ์

Re Ombon w

 งานวิจัยสหกรณ์ "การศึกษาผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด"  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอรับความช่วยเหลือในการประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

Application form for disaster recovery benefits

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ประเภทสามัญ คลิ๊กที่นี้
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ประเภทสมทบ คลิ๊กที่นี้
แบบฟอร์มใบลาออกจากสมาชิก คลิ๊กที่นี้
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน คลิ๊กที่นี้
แบบฟอร์มใบขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้ คลิ๊กที่นี้
แบบฟอร์มใบขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน คลิ๊กที่นี้
แบบฟอร์มใบขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน คลิ๊กที่นี้
แบบคำขอโอนสมาชิกภาพระหว่าสหกรณ์ (โอนมา-โอนไป) คลิ๊กที่นี้

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ประเภท สามัญ

คลิ๊กที่นี้

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ประเภท สมทบ

คลิ๊กที่นี้

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ประเภท สามัญ

คลิ๊กที่นี้

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ประเภท สมทบ

คลิ๊กที่นี้

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.)ปรเภทสามัญ

คลิ๊กที่นี้