คณะกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการเงินกู้

ประจำปี 2562

Apai sabayjai 150
นายอภัย  สบายใจ

ประธานกรรมการ

11. samrit

นายสัมฤทธิ์  คำมี

กรรมการ

1. นางเยาวนาถ ศรเวชมงคล 150

นางเยาวนาถ  ศิริเวชมงคล

กรรมการ

15. wirapis

นายวีระพิศ  แฝงจันทร์

กรรมการ

14. somsri

นายสมศรี  อุทัยพันธ์

กรรมการ / เลขานุการ