คณะกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการเงินกู้

ประจำปี 2563

สมฤทธ 150 0
นายสัมฤทธิ์  คำมี

ประธานกรรมการ

บญชา 150 0

นายบัญชา  บุญชู

กรรมการ

วระพศ 150 0

นายวีระพิศ  แฝงจันทร์

กรรมการ

เยาวนาถ 150 0

นางเยาวนาถ  ศิริเวชมงคล

กรรมการ

สมศร 150 0

นายสมศรี  อุทัยพันธ์

กรรมการ / เลขานุการ