foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0-4525-4102
ombonubon@gmail.com

คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2564

9 vichail 150
นายวิเชียร  จันทุมา

ประธานกรรมการ

 

7. buncha

นายบัญชา  บุญชู

กรรมการ

 

14. kriangkrai 150

นายเกรียงไกร  สอนอาจ

กรรมการ

7 yaowanath 150

นางเยาวนาถ  ศิริเวชมงคล

กรรมการ

14. somsri

นายสมศรี  อุทัยพันธ์

กรรมการ / เลขานุการ