คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ประจำปี 2561

2. somjit

นายสมจิต  บุตรทองทิม

ประธานกรรมการ

9. sakda

นายศักดา  ราชาธรรมกุล

กรรมการ

12. pannida

นางสาวพัณณ์นิดา  เนตรรักษาพูลศิริ

กรรมการ

13. tammanoon

นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ

กรรมการ

10 surin

นายสุรินทร์  หลวงนา

กรรมการ / เลขานุการ