คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ประจำปี 2563

อทศ 150 0

นายอุทิศ  ศรีประสงค์

ประธานกรรมการ

เกรยงไกร 150 0

นายเกรียงไกร  สอนอาจ

กรรมการ

พรพทกษ 150 0

นายพรพิทักษ์  จันดี

กรรมการ

ทวศกด 150 0

นายทวีศักดิ์  นำผล

กรรมการ

อดศกด 150 0

นายอดิศักดิ์  คัมภีระ 

กรรมการ / เลขานุการ